Đặt mua XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN ẮC QUY LITHIUM CPD25 GB2Li-M-H/GB6Li-S.